Szkolenia kardiologiczne

StartSzkolenia kardiologiczne
utw_logowanie_z_info.jpg
Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Narodowym Instytutem Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” Projekt realizowany był w okresie 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

W latach 2019-2023 do udziału w projekcie zakwalifikowano 981 lekarzy (598 kobiet oraz 383 mężczyzn), którzy podnieśli kompetencje i kwalifikacje w zakresie procedur wysokospecjalistycznych wykorzystując zaawansowane techniki symulacji medycznej.

  Uczestnicy projektu mieli możliwość zarejestrowania się na sześć kursów
 • TEE poziom podstawowy
 • TEE poziom zaawansowany
 • Kurs POC
 • Kursy inwazyjne – Koronarografia
 • Kursy inwazyjne – Angioplastyka
 • Kursy inwazyjne – Nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej
 • Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem

Całkowity budżet projektu : 8 411 311,50 zł
Dofinansowanie: 8 158 991,38 zł

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii,

z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Instytutem Kardiologii w Warszawie jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenia przeznaczone są dla lekarzy:

 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
 • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Organizator i miejsce szkolenia:

Gdański Uniwersytet Medyczny ul. Dębinki 7, budynek nr 13, 80-211 Gdańsk

Koszty udziału:

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • W ramach Projektu przewidziane są zwroty kosztów podróży oraz możliwość skorzystania z noclegu

Nocleg:

 • możliwość skorzystania z noclegu dotyczy uczestników, którzy zgłoszą taką potrzebę drogą mailową na adres: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl i którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się szkolenie
 • wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np. szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy osób trwa co najmniej dwa dni
 • w przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień wydatek kwalifikowalny w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się nie później niż o godzinie 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu
 • obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz ze śniadaniem, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione celami projektu

Zwrot kosztów dojazdu:

 • wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej (np. koszty dojazdów dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych)
 • wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego (a w przypadku podróży międzynarodowych także transportu lotniczego) zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości Formularz zwrotu wydatków za podróż (60,7 KB)całkowita wartość projektu 10 509 495,70 zł
dofinansowanie z UE 8 857 402,97 zł
dofinansowanie z budżetu państwa 1 336 782,73 zł

Szkolenia kardiologiczne – informacje

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, pokój 304 (III piętro)
80-210 Gdańsk

58 349 13 45 w godzinach 8-15

kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl
Patronat honorowy